Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer

1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer en opdrachtgevers, dan wel hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk adequaat te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig en regelmatig alle relevante documenten en gegevens die Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. Dit geldt ook voor hulppersonen van de opdrachtgever, die door de opdrachtgever worden ingeschakeld. Eerst indien en zodra de benodigde documenten zijn verstrekt, zal de opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangen.

3. Het betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht
Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer geschiedt uitsluitend in onderling overleg, doch hier heeft te gelden dat onderhavige algemene voorwaarden ook op hen van toepassing zijn.

4. Tarieven en kosten van de opdracht
Het honorarium wordt overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving separaat met de opdrachtgever overeengekomen en vastgelegd in een kantoorovereenkomst, welke door partijen zullen worden ondertekend. Voor zover de gemaakte kosten in het honorarium niet zijn inbegrepen, kunnen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht. Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer zal over alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, afzonderlijk B.T.W. in rekening brengen. Een tussentijdse verandering van de tarieven die Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer in rekening brengt, zal tijdig en vooraf kenbaar gemaakt worden.

5. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium evenals de kosten, worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwegen blijft, kan Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer haar werkzaamheden opschorten. Indien de opdrachtgever verzuimt of op een andere wijze tekort schiet in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk.

6. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds schriftelijk overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en de medewerking van derden, uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeenkomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk berichten. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever onderscheidenlijk derden, zal Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer hiervoor niet aansprakelijk zijn. De opdrachtgever aanvaardt alsdan een vertraging in de uitvoering van de opdracht.

7. Duur van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer, worden beïnvloed door allerlei (externe) factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend door de opdrachtgever respectievelijk derden van wie de onderneming afhankelijk is. Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

8. Vertrouwelijkheid
Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer ter beschikking stellen.

9. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de (beroeps)aansprakelijkheidverzekering(en) wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat als gevolg van de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

10. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, meer in het bijzonder de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

11. Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan tussen opdrachtgever en Gerwich bewindvoering & inkomensbeheer in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam of Zwolle/Lelystad.